home

Sociale Psychiatrie / nummer 100

Artikelen SP jaargang 31 / Maart 2012 / nummer 100

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Impulsen voor
Sociale Psychiatrie

inhoudsopgave, redactioneel

Interpersoonlijke sociaal-psychiatrische begeleiding (ISPB)
Dr. Bauke Koekkoek
Auteur gaat in op de methodische benadering bij niet-psychotische problematiek. Met name het versterken van de doelgerichtheid van de begeleiding, de structurerende inzet van de professional middels het vormgeven aan het contact, worden belicht. Het is een deel van het verhaal zoals de auteur dat ook heeft beschreven in zijn boek Praktijkboek Sociaal Psychiatrische Begeleiding. Waarmee Koekkoek een stevige impuls geeft aan het methodisch ontwikkelen van de sociale psychiatrie.

Sociale psychiatrie als basis voor eigen kracht in de wijk
Ben Venneman en Kees Onderwater
Auteurs beschrijven de huidige situatie in de GGz en welke veranderingen er op ons afkomen. Ze pleiten voor het meebewegen van de spv, maar dan wel met een eigen agenda. Hoe die agenda er uit moet zien, kunt u in hun bijdrage lezen. Maar hun conclusie is ons uit het hart gegrepen: "We pleiten voor een terugkeer van de sociale psychiatrie in de wijk. En we zien de Wijk-SPV als de SPV-nieuwe stijl".
Het Manifest Sociale Psychiatrie, eveneens van de hand van Onderwater en Venneman, is een stevige poging om de waarden van waaruit de sociale psychiatrie werkt, onder woorden te brengen. Het is tegelijk een oproep aan de lezer van SP om te reageren. Wat vindt u hiervan en wat is volgens u een waardevolle aanvulling op dit Manifest? Hebben Venneman en Onderwater het"hart' van de sociale psychiatrie uw hart sneller doen slaan of moet er maar eens een flinke discussie over gevoerd worden. SP nodigt u hiertoe uit.

Kwartiermaken, werken aan ruimte voor anders-zijn
Doortje Kal
Auteur is in deze uitgave vertegenwoordigd met de openbare les die ze heeft uitgesproken bij het aanvaarden van haar lectoraat Kwartiermaken. Als geen ander wil ze ruimte vragen voor het anders- zijn en wil ze ruimte en niches hiervoor creëren. Ze laat zien dat de reflectieve professional nodig is om ruimte te maken voor de cliënt in de wijk, om daar burger te kunnen zijn. We hopen dat haar baanbrekend werk in het lectoraat nog veel mooie impulsen voor de sociale psychiatrie zal opleveren.

De kracht van levenskunst
Omgaan met psychiatrisch ernstig zieke familieleden
Dick Kleinlugtenbelt en Didier Rammers
Auteurs beschrijven hun ervaring met een training die ze verzorgen voor familieleden van patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. De training is gebaseerd op inzichten uit de levenskunst. Het is een manier om ondersteunend te zijn naar het netwerk van de cliënt om leren om te gaan met het leed dat de ziekte met zich meebrengt. Met de daarbij behorende emoties, onmacht, verdriet.

Motiverende gespreksvoering bij mensen met een psychose

Mark Poons, Martin Voerman en Jules Tielens
Auteurs laten een aantal vernieuwende motiverende inzichten zien die van cruciaal belang zijn bij de behandeling van mensen met een psychose. Hun ideeën leunen op ervaringen van de LEAP-methode die Xavier Amador heeft ontwikkelt waarbij het vooral van belang is dat de cliënt zich gehoord en erkent voelt in zijn beleving. De hulpverlener moet geholpen worden zijn onaandachtigheidsblindheid op te heffen, en de cliënt moet geholpen worden bij het opheffen van de anosognosie . Van z'n wat….? horen we u al denken. Lees dit inspirerende artikel dat gestoeld is op een stevige sociaal psychiatrische fundament.

Positie van de professional in het algemeen en de spv in het bijzonder,
de zorgonderneming van de toekomst

Frits Bovenberg en Robert van der Krogt
Auteurs gaan in hun artikel in op de verandering van de rol van de spv en wat volgens hen de spv zou moeten doen. Het is en pleidooi voor meer ondernemerschap in de nieuwe markteconomie, zoals de autuers dat zien.

Mediaan

- Ketensamenwerking met als doel arbeidsparticipatie- Bemoeizorg voor
  zorgwekkende zorgmijders
Peter Kerstholt
Auteur gaat in op zijn rol als zorgconsulent en beleidsmedewerker om mensen met ernstige psychiatrische problemen een kans te bieden deel te nemen aan het arbeidsproces. Zijn niet aflatende pogingen om verschillende instellingen met elkaar te laten samenwerken en zijn niet aflatende inzet , laten zien hoe dat succes kan opleveren. Over passie gesproken! En geloof in de mogelijkheden van de cliënt!

- Priapisme, geen slap gelul
Harold Wenning
Auteur neemt ons mee in de sociaal psychiatrische aanpak van een aandoening dat bij menigeen in aanvang de wenkbrauwen omhoog zal doen gaan.
Mooi om te zien hoe hij de betekenis en beleving bij de cliënt boven tafel krijgt bij priapisme en wat daar uiteindelijk de gevolgen van zijn. Een mooi staaltje generalistisch specialisme waar de spv zich graag op laat voorstaan.

- Sociale psychiatrie, onze ontdekkingsreis
Ina Mast en Siepie Struiksma
Auteurs laten ons zien hoe ze in een sneltrein verzeild raken om zich de 'S' van Sociale Psychiatrie eigen te maken. Het is stimulerend om te zien hoe ze als student de pen oppakken. Een lichtend voorbeeld voor toekomstige studenten en collega's.

Literatuurbesprekingen

- Wat te doen met ons brein?
- Een zulu op mijn bank
- Early detection of psychosis; why should we care?
- Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding
Gerard Lohuis

Dichterbij

- Beste hulpverlener
- Ellende met behoud van regie
Gerard Lohuis

Over de grensen
I-ACT - de eerste ervaringen
Koen Westen
Auteur deelt zijn ervaringen om in Indonesië professionals warm te draaien voor het werken met het FACT-model. Hij noemt het I-ACT - de eerste ervaringen.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16