home

> Overige opleidingen

voor korte cursussen en trainigen, zie de Agenda »

 

  

Post-hbo GGZ Verpleegkunde

Deze opleiding vervangt de MGZ-GGZ opleiding (SPV opleiding). De nieuwe opleiding richt zich op de actuele GGZ praktijk, waarin de zorg deels georganiseerd is in zorgprogramma`s, diagnosebehandelcombinaties en de sociaal-psychiatrische praktijkvoering.

U wordt opgeleid tot een gespecialiseerd (gedifferentieerd) GGZ verpleegkundige die zelfstandig efficiënt en doelmatig kan werken in de complexiteit die de vermaatschappelijking van zorg met zich meebrengt. U ontwikkelt zich tot een professional die in staat is herstelbegeleiding, crisisinterventie en partiële gedragtherapie te integreren in het contextueel en systematisch werken met de eigen caseload. Systeemtheorie is een vanzelfsprekend uitgangspunt voor ontwerpen en aanbieden van verpleegkundige zorg. Hierbij worden de rollen van zorgverlener, coach, consulent en regisseur en ontwerper contextafhankelijk op een transparante wijze ingevuld.

Het uitstroomprofiel is gebaseerd op de competenties van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). U kunt het beroepsdeelprofiel raadplegen op deze website.

Postadres: Hogeschool Utrecht
Centrum voor Verpleegkundige Studies
Post-hbo GGZ Verpleegkunde
Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht
Telefoon: (030) 258 52 23
E-mail: Riet.vanDommelen@hu.nl
Website: www.cursussen.hu.nl

top

  

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) voor SPV

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Cliënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. De huisarts vergroot zijn regie in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. De opleiding Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) zorgt voor een verbetering van de integrale gezondheidszorg door afstemming binnen de keten van zorg voor cliënten met psychische en psychiatrische problemen.

Voor wie is de opleiding POH-GGZ voor SPV bedoeld? U heeft een afgeronde opleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige en u heeft al enkele jaren praktijkervaring. Voor de duur van de opleiding heeft u een werk- of stageplek voor minimaal 4 uur per week als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ of u zoekt een huisartsenpraktijk waarvoor u de opdrachten uit de opleiding kan maken. U oefent de consultgesprekken in de opleiding.


Postadres: Avans Plus
POH-GGZ voor SPV
Postbus 2087
4800 CB Breda
Telefoon: (0900) 110 1010
E-mail: Cora Soffers
Website: www.avansplus.nl

top

  

Post-hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Deze opleiding 'POH-GGZ' gaat in september 2008 als nieuwe opleiding van start. Jaarlijks zoeken ruim één miljoen mensen hulp voor psychische problemen bij de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Dit aantal zal naar verwachting alleen maar groeien. Uit onderzoek is gebleken dat huisartsen behoefte hebben aan ondersteuning bij de vraagverheldering bij mensen met psychische klachten. De patiënten krijgen laagdrempelige zorg en voor de huisarts vermindert het de werkdruk.

De opleiding sluit aan bij de behoeften, vragen en kwaliteitseisen van het werkveld en beroepsverenigingen. Als praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk GGZ ondersteunt u de huisarts bij de zorgverlening aan mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen.

Het uitstroomprofiel is gebaseerd op de competenties uit het functieprofiel Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH).


Postadres: Hogeschool Utrecht
Centrum voor Verpleegkundige Studies
Post-hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ
Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht
Telefoon: (030) 258 52 23
E-mail: Riet.vanDommelen@hu.nl
Website: www.cursussen.hu.nl

top

 

GGZ-VS

De Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS is in 1997 opgericht op initiatief van het Coordinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO), het overleg gremium voor opleidingszaken in de geestelijke gezondheidszorg. De stichting ontwikkelt en beheert de landelijke opleiding tot het verpleegkundig specialisme in de GGZ. Zij doet dit in overeenstemming met de aanwijzingen ter zake van de Minister en de Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV).

Deze verpleegkundige opleiding bouwt voort op de differentiatie psychiatrie, psychogeriatrie en verstandelijk gehandicapten van het nieuwe verpleegkundige opleidingsstelsel. De eindtermen zijn door het COOV ontwikkeld. Ze zijn herkenbaar geënt op het COOSPV advies van april 1994. Veel (docent) SPV-en hebben een aandeel geleverd in de ontwikkeling van de opleiding en zijn ook betrokken bij de uitvoering van de opleiding. De opleiding onderschrijft het COOV standpunt dat de verpleegkundig specialist in de GGZ dient te werken vanuit een sociaal-psychiatrische invalshoek en heeft dat ook herkenbaar verwerkt in het curriculum. Het is een beroepsverdiepende opleiding die beoogt toegang te verschaffen voor inschrijving in het register Verpleegkundig Specialist conform artikel 14 Wet BIG. Een wettelijke regeling voor erkenning van voornoemde titel wordt spoedig verwacht.

De opleiding is qua vormgeving in hoge mate analoog aan de opleiding tot medisch specialist. Net als de AGNIO's zijn de Assistenten In Opleiding GGZ-VS (AIO's GGZ-VS) gedurende de opleiding werkzaam op verschillende werkervaringsplaatsen binnen de erkende GGZ instelling. Een dag per week komen alle AIO's GGZ-VS uit heel Nederland bijeen in Utrecht om een gezamenlijk cursorisch opleidingsprogramma te volgen. De opleiding duurt drie jaar en wordt bekostigd door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). De AIO GGZ-VS ontvangt voor het verrichten van werkzaamheden een salaris.

SPV-en met vijf jaar werkervaring als verpleegkundige, waarvan minimaal vier jaar in de GGZ voldoen aan de toelatingseisen en kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats bij een van de veertig deelnemende GGZ-instellingen in Nederland. Meer informatie over de opleiding, de beschikbaarheid van opleidingsplaatsen en de sollicitatieprocedure kunt u vinden op onze website. U kunt ook even bellen dan sturen wij u een informatiepakket op.


Adres: St. Jacobsstraat 12-14
3511 BS Utrecht
Telefoon: (030) 230 61 10
E-mail: info@ggzvs.nl
Website: www.ggzvs.nl

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16