home

> Overige

link melden

Verpleegkunde & Psychiatrie
De site is bedoeld voor verpleegkundigen binnen de Ggz die zich in willen zetten voor betere zorg waarbij rehabilitatie en herstel centraal staan.

Ggzbeleid.nl
Deze website heet ook wel Zorgbeleid.com. Hier kunt u documentatie terugvinden over landelijke beleidsontwikkelingen en specifieke beleidsontwikkelingen binnen de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Omvangrijk naslagwerk met ruime selectie complete beleidsstukken m.b.t. de GGZ, inclusief historische introductie.

Centraal Tuchtcollege voor de GZ
Op deze website van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg treft u informatie aan over de taak en werkwijze en samenstelling van dit college. Tevens kunt u door het college gedane uitspraken in geanonimiseerde vorm raadplegen.

IZZ
IZZ is een zorgverzekeraar die een aantrekkelijke zorgverzekering biedt aan werknemers in de gezondheidszorg. In vier CAO's is de IZZ-regeling opgenomen (Ziekenhuizen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg). De IZZ-regeling een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

ConsuMed
Bevat onafhankelijke informatie over receptmedicijnen en zelfzorgmedicijnen. De medicijnen zijn gekoppeld aan ziekten of klachten. De teksten zijn overzichtelijk geordend en zijn te begrijpen voor iedereen. De site is momenteel de grootste medicijnenwebsite in Nederland. ConsuMed geeft geen behandeladviezen.

Psychisch & Werk
Op deze website zijn de resultaten van het onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie van de NWO toegankelijk gemaakt voor arboprofessionals. De site levert informatie over en methoden ter preventie van psychische aandoeningen en vermoeidheid op het werk. De website bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een overzicht van vragen die arboprofessionals vaak stellen en een lijst met bruikbare instrumenten, waarmee bijvoorbeeld vermoeidheid is te meten of verzuim te voorspellen.

PVP
De Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon GGZ verleent ggz-cliënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De PVP stelt zich op aan de kant van de patiënt.

Zorgethiek.nu
Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen hier meepraten en meedenken over ethische vraagstukken waar beide de beroepsgroepen mee te maken hebben. Men kan daarbij zelf een ethische kwestie inbrengen. Het gaat daarbij niet zozeer om grote vraagstukken, zoals abortus of euthanasie. Het accent ligt juist op vraagstukken als 'Hoe om te gaan met een dementerende bewoonster die voedsel weigert', 'Waar houdt het zelfbeschikkingrecht van iemand op en wanneer mag ik als hulpverlener ingrijpen' of 'Mag ik tijd vrij maken voor een huilende patiënt?'.

IVP - Expertisecentrum voor traumazorg in organisaties
Het Instituut voor Psychotrauma is het expertisecentrum in Nederland voor traumazorg dat organisaties bijstaat bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Het is een instituut met een unieke deskundigheid: wij begeleiden en adviseren bedrijven en instellingen die geconfronteerd worden met agressie, geweld, ongevallen en calamiteiten.

BIG-register
Informatie over de registratie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Wanneer u meer wilt weten over de registratie in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Inspectie Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt regelmatig rapportages, zoals bijv. het 'Inspectierapport somatische zorg in het APZ' en hun jaarrapportages. De IGZ is een dienst van het Ministerie van VWS.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW is de vroegere Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) hebben vanaf die datum hun organisaties en activiteiten samengevoegd.

Ministerie van VWS
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Nationaal Kompas Volksgezondheid en de Nationale Atlas Volksgezondheid
Beide websites zijn van het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze bevatten kwalitatieve hoogstaande informatie over GZ inclusief de GGZ, vooral nuttig voor uw beleidsvisie: Demografische gegevens, gezondheidstoestand van de populatie, determinanten van ziekten, preventie en zorg, enz.

Zorgportaal
De website voor verzorgend en verplegend Nederland.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16