home

Standpunten bestuur

Op deze pagina zullen standpunten van het bestuur worden gepubliceerd met betrekking tot onderwerpen die de actualiteit overstijgen.


Oproep om te reageren op het wetsvoorstel BIG 2.0, januari 2018

In een brief heeft het bestuur SPV-en opgeroepen te reageren, middels de beschikbare internetconsultatie, op de voorgenomen Wet BIG-II.

In een 6 tal punten heeft het bestuur haar analyse en bezwaren tegen deze Wet uiteen gezet. Reageren kan nog tot 18 februari 2018. De link naar de consultatie bij de overheid is hierin opgenomen.

Download het document: Oproep reageren op wetsvoorstel BIG-II

top

Strategisch beleidsplan 2016-2018 V&VN-afdeling SPV, mei 2016

In mei 2016 is door de leden ingestemd met een door het bestuur voorgesteld strategisch beleidsplan wat koersgevend is voor de afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN).

SPEERPUNTEN 2016 - 2018
1. De beroepsgroep profileren als stabiele factor in de ambulante GGz en wijkgerichte zorg - de SPV is een specialisatie vanuit de GGz-verpleegkunde; - er is maatschappelijk behoefte aan de contextuele benadering, dus geen uitstroom en ontslagen; - voor huisartsen vervullen SPV-en de functie ‘praktijkverpleegkundige GGz’ en daar vragen we steun voor; - zoveel mogelijk SPV-en stimuleren zich in te schrijven in het kwaliteitsregister.

2. Instroom van verpleegkundigen in de opleiding SPV bevorderen: - meer GGz-verpleegkundigen overtuigen de SPV-functie als carrièrestap te nemen; - aangelegen beroepsgroepen die ‘ons’ nodig hebben betrekken bij versterking van het SPV-profiel;

3. SPV-opleidingen in lijn brengen met het maatschappelijk belang - de belangrijkste competenties in de opleiding zichtbaar maken en gewicht geven; - opleiden voor functies als POH, FACT, EPA, Verwarde Mensen, Jeugd/gezin, consultatie voor wijk/jeugdteams, etc.; - nagaan of de SPV-opleiding kan groeien naar een masteropleiding.

4. Sterkere positie voor de SPV - speerpunten duidelijk voor het voetlicht brengen; - voorlopige standpunten/wensen formuleren en aan vertegenwoordigers meegeven; - gelegenheidscoalities sluiten met wijkverpleegkundigen en andere beroepsorganisaties.

5. Zichtbaarder worden in het veld - ambassadeurs werven onder de leden om het beroep te promoten; - ervaringen en goede voorbeelden van leden meer in beeld brengen; - communicatiemiddelen gericht inzetten op profilering.

6. Leden bij elkaar brengen, uitwisselen, carrièrevragen bespreken - mogelijkheden bieden voor interactie en uitwisseling (door leden - voor leden); - leden persoonlijk benaderen om een bijdrage te leveren aan taken/activiteiten.

7. Onderzoekers interesseren - wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) stimuleren naar de praktijk en resultaten van de SPV-en.

Download hier het document: Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2016-2018

Verkorte versie: Samenvatting strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2016-2018


Brief aan VWS inzake hoofdbehandelaarschap van de SPV, 6 februari 2014

Brief met het standpunt van de vereniging ten aanzien van het besluit van minister Schippers om de SPV niet als hoofdbehandelaar aan te merken.

Download hier de brief aan de minister: brief VWS hoofdbehandelaarschap SPV


Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2011 - 2014
' Toekomstbestendige SPV '

In mei 2011 is door de leden ingestemd met een door het bestuur voorgesteld strategisch beleidsplan wat koersgevend is voor de afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN).
Het is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, opleidingen, adviesbureaus, werkgevers, V&VN en Spv'en. Aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen zijn de ontwikkelingen op het gebied van de zorg, de GGZ, de beroepsvereniging en de afdeling omschreven. Uit al deze ontwikkelingen is een koers gedestilleerd. De koers is in drie onderwerpen uitgewerkt te weten:
   I Organisatie
 II Inhoud, kwaliteit en opleiding
III Werkveld SPV

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt daarbij de zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving.

De SPV benadert de cliënt altijd in relatie tot diens omgeving. De zorg is gericht op het
herstellen van het evenwicht of het vinden van een nieuw evenwicht. De SPV biedt
behandeling, zorgverlening en zorgcoördinatie. Daarbij is niet de ziekte het uitgangspunt maar het ondersteunen van de cliënt bij het omgaan met zijn problemen, van welke aard dan ook.


Download het document: Strategisch beleidsplan SPV 2011-2014 (pdf 230Kb)

top

Rol en Positie SPV in relatie tot DBC (November 2006)

De aanleiding tot deze discussie was de circulaire van ZN over het hoofdbehandelaarschap van mei dit jaar. Hierin werd gesteld dat enkel de Psychiater, de Klinisch Psycholoog en de Psychotherapeut ( BIG art 14) als hoofdbehandelaar in de GGZ konden optreden.

1. Mag een SPV een DSM IV diagnose stellen?
2. Is een SPV bekwaam om dit te doen?
3. Kan een SPV behandelaar zijn?
Deze drie vragen komen aan bod in het standpunt van de V&VN-SPV.

Het standpunt bestuur VenVN-SPV hoofdbehandelaarsschap (pdf 25Kb)
De brief &VN (pdf 160Kb) aan Zorgverzekeraars Nederland
Juridische aspecten 2002 (pdf 485Kb) van de taakherbeschikking, Zoetermeer
Spelregels DBC-registratie 2009, dbc en hoofdbehandelaar (pdf 585Kb)

Alles in één overzicht mét bladwijzers hoofdbehandelaarschap (pdf 1.5Mb)

top


Rol en Positie SPV in relatie tot DBC (November 2006)

Bij de implementatie van de DBC’s ontstaan een drietal vragen, die in de discussie
voortdurend door elkaar lopen en tot verwarring over de rol van de SPV leiden:
1. Wie mag een DBC openen en sluiten?
2. Wie mag een DSM IV classificatie vaststellen?
3. Wie kan hoofdbehandelaar zijn?
Deze drie thema’s vormen de leidraad voor het standpunt van de V&VN-SPV.
Het standpunt kunt u hier downloaden (pdf 25Kb)

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16