home

> Netwerk

Samenwerking met afdelingen GGZ Verpleegkundigen

Onderzocht wordt of het een goede constructie is om gezamenlijke zaken met betrekking tot de GGZ binnen de V&VN onder te brengen in een platform.
Bilateraal wordt er al samengewerkt. Voorbeelden zijn de werkgroep studiemiddagen, het overleg met GGZ Nederland en het overleg over de nieuwe regelgeving met betrekking tot het voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen.

De collega afdelingen zijn:


top

CONO - Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ

Het CONO is het overlegorgaan voor opleidingszaken in de geestelijke gezondheidszorg. Deelnemers aan het CONO zijn de zorgverzekeraars, de koepelorganisaties van zorgaanbieders in de GGZ en de erkende beroepsgroepen die in de GGZ werkzaam zijn waaronder de verpleegkundige beroepsgroep.

Het CONO brengt in kaart over welke kennis en vaardigheden de verpleegkundigen in de GGZ de komende 5 jaar en daarna moeten beschikken. Ook heeft zij op basis van de rapportages van de verschillende werkgroepen (de verpleegkundige, de medische, de psychologische en de agogische beroepen) een voorstel ontwikkeld over een wenselijke toekomstige samenhangende structuur van de GGZ beroepen (met basisberoepsbeoefenaren, differentiaties en specialisten). Dit voorstel wordt nu aan minister Borst voorgelegd. Een tweede advies, met betrekking tot de afstemming tussen de beroepsprofielen en de daarmee samenhangende opleidingsstructuur, zal later uitgebracht worden.
Lees het CONO-advies (PDF, 95k) aan Minister Borst.

COOV - Centraal Orgaan Opleidingen voor Verpleegkundigen

Het COOV houdt zich bezig met alle relevante vraagstukken over opleiding initieel, gespecialiseerd en specialist, en bij- en nascholing. Het is één van de kamers, de Kamer GGZ Verpleegkunde, van het CONO.
In dit kader houdt men zich bezig met projecten aangaande de nieuwe beroepenstructuur in de GGZ (zie ook bij CONO), de beroepscompetenties HBO-V en toetsing van de in 1998 gestarte opleiding GGZ-VS.

Meer info over COOV:
Handvest 1989 (PDF, 159k)
Korte impressie van de geschiedenis COOSPV naar een COOV 1997 (PDF, 37k)
Contourennota 1998 (PDF, 107k)

top

GGZ Nederland

De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie van instellingen in de GGZ. Vrijwel alle instellingen voor GGZ zijn lid. Als brancheorganisatie behartigt de vereniging de belangen van haar leden en van de GGZ in het algemeen. Actuele beleidsthema´s zijn: overlast en onveiligheid, interculturalisatie, klanttevredenheid, arbeidsmarkt en certificering.
Ieder half jaar vindt informatie-uitwisseling plaats met de afdeling 'Kennis en Opleidingen' van GGZ Nederland.
Contact van de afdeling SPV met GGZ Nederland verloopt via de V&VN.

Website: ggznederland.nl

top

Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut is het toonaangevende, onafhankelijke kennisinstituut op het terrein van de GGZ en verslavingszorg van Nederland. De werkzaamheden van het Trimbos-instituut hebben een wetenschappelijke fundering, met een duidelijke oriëntatie op de praktijk. Diverse commissies van de afdeling SPV hebben in de uitoefening van hun taak contact met dit onafhankelijke kennisinstituut voor psychiatrie en verslavingszorg. Bijvoorbeeld de commissie 'SPV in de eerste lijn'. Daarbij heeft het Trimbos-instituut een kennisinhoudelijke, ondersteunende rol. Het Trimbos-instituut begeleidt ook pilots en informatie bijeenkomsten in het veld.

Website: trimbos.nl

top

IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg

Regelmatig wordt overlegd met de IGZ, naar aanleiding van hun rapportages, zoals bijvoorbeeld het 'Inspectierapport somatische zorg in het APZ' en de jaarrapportages. De IGZ is een dienst van het Ministerie van VWS.
Contact van de afdeling SPV met het IGZ verloopt via de V&VN.

Website: igz.nl

top

Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Contact van afdeling SPV met VWS verloopt via de V&VN.

Website: minvws.nl

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Forum
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16