home

Organisatie

Organogram van de V&VN en de afdeling SPV

venvn-organogram


Belangrijke onderdelen van de V&VN zijn het bestuur, de ledenraad, centrale commissies, het centraal bureau, afdelingen, besloten en open platforms.

Meer over de centrale organen kunt u lezen op de website V&VN

Organogram van de afdeling SPV

organogram

Ledenvergadering afdeling SPV

De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling, en komt twee maal per jaar bijeen. Op de agenda staan de activiteiten van de vereniging en de beleidsvoornemens van het bestuur. De vergadering is voor leden en donateurs toegankelijk. Donateurs hebben echter geen stemrecht.

Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit drie of meer leden die gekozen worden uit de algemene ledenvergadering afdeling SPV.
De voorzitter en vice-voorzitter vormen samen het dagelijks bestuur.

Backoffice en controller afdeling SPV

Backoffice wordt geleverd vanuit Eindhoven en betreft een gedeeltelijke voortzetting van het eerdere servicebureau. Tevens wordt vanuit hier de controller beschikbaar gesteld voor uitvoering en bewaking van de financiele geldstromen en wordt hierover verantwoording en rapportage afgelegd aan het bestuur.

Redactie Sociale Psychiatrie

De redactie van Sociale Psychiatrie is een autonoom functionerend orgaan. Men voert een eigen redactioneel beleid. Het bestuur is gerechtigd een zetel in de redactie te bezetten.
Het vakblad SP wordt door de afdeling SPV uitgegeven.

Commissies en werkgroepen

De afdeling SPV heeft een aantal commissies en werkgroepen die zich bezig houden met een speciaal thema of een speciale functie binnen de afdeling. Een commissie wordt ingesteld voor langlopende zaken en maakt deel uit van de organisatiestructuur van de afdeling SPV. In een commissie heeft bij voorkeur een bestuurslid zitting. De bevoegdheden en taken worden door het bestuur vastgesteld. Bij onderwerpen, die tot het taakgebied van de commissie behoren, zal het bestuur advies vragen voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

Werkgroepen worden ingesteld door het bestuur of kunnen een initiatief zijn van leden van de vereniging. Ze hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid en adviseren het bestuur over te voeren beleid. Het bestuur besluit, op grond van doel en motivatie van initiatiefnemers of een werkgroep wordt ingesteld. Werkgroepen hebben een tijdelijk karakter.

Een speciaal soort werkgroepen zijn regionaal georganiseerd en bestaan uit Contactpersonen die in een regio (studie)bijeenkomsten organiseren. Ze krijgen hierbij ondersteuning van backoffice, zowel logistiek als budgettair.

Projecten

Een projectgroep wordt door het bestuur ingesteld op basis van een ingediend projectplan. Een projectplan omvat een duidelijk doel en taak en er is sprake van een resultaatverplichting. Onderdelen van het projectplan zijn een plan van aanpak, begroting, evaluatie en productoplevering. Projecten hebben immer een kop en een staart.
Vanaf goedkeuring projectplan werkt de projectgroep autonoom. Wel kunnen er afspraken zijn voor tussentijdse rapportage en afstemming.


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16