home

Commissies, werkgroepen en projecten

Lange tijd stonden hier diverse commissies en projecten die op dit moment slapend zijn
of onvoldoende bezet.
Voorheen stonden hier: Werkgroep Acute psychiatrie; Werkgroep CliŽntenparticipatie; Werkgroep SPV in de eerste lijn; Strategiegroep; Project Beroepsdeelprofiel; Werkgroep SPV en zelfstandige praktijk en Project Website.

Commissie Communicatie

De commissie communicatie (voorheen: Public Relations) bestaat normaliter uit bestuursleden en gewone leden van de vereniging. Tevens kunnen niet-leden deel uit maken van de commissie. De commissie draagt zorg voor goede communicatie tussen bestuur en actieve leden en het promoten van het beroep SPV en van het sociaal psychiatrisch verpleegkundig gedachtegoed. Zij doet dit onder meer door:

- Verzorgen van informatiemateriaal ten behoeve van de algemene ledenvergadering,
- Meedenken in organisatie van studiemiddagen en de publiciteit hieromtrent,
- Bewaken van de ruimte voor publicaties vanuit de vereniging in het vakblad SP,
- Initiëren van wervingsacties voor nieuwe leden, waaronder voorlichting
  op hogescholen.
- Zorgdragen voor een informatiepakket voor nieuwe leden en belangstellenden.
- Verzorgen van de nieuwsbrief van de afdeling

De commissie heeft op dit moment 1 lid: zie contact

top


Commissie Kwaliteitsregister

Doel van de commissie is: toename van het aantal geregistreerde leden in het kwaliteitsregister V&VN afdeling SPV. We willen het belang van inschrijving in het kwaliteitsregister nog duidelijker maken voor de leden, inzichtelijk krijgen wat de belemmerende factoren voor inschrijving zijn en er zorg voor dragen dat voor de leden duidelijk is bij wie ze terecht kunnen met vragen (en ergernissen) over hun inschrijving

Commissieleden zijn: zie contact

top


Commissie Visitatie SPV opleidingen

Doel het visiteren van de post-HBO-SPV aan de Hoge Scholen.
De visitatiecommissie maakt per opleiding een eindrapportage en zo nodig ook een tussenrapportage die beproken wordt met de coördinator van de betreffende opleiding. Een advies over de bevindingen zal afgegeven en toeglicht worden aan het bestuur van V&VN afdeling SPV.

Commissieleden zijn: zie contact

top


Commissie Beleidsbeïnvloeding

De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele kennis en relevante netwerken met betrekking tot het beïnvloeden van beleid op diverse terreinen.
De commissie wordt daarbij verzocht de onderwerpen, zoals vastgesteld in het activiteitenplan V&VN-SPV prioriteit te geven.
Het werven van meer deelnemers aan deze commissie is gewenst, mede uit het oogpunt van continuïteit en kennis overdracht.

Commissieleden zijn: zie contact

top


Commissie Onderwijs

Deze commissie houdt zich bezig met het onderwijsbeleid binnen de vereniging en participeert in het landelijk overleg post-HBO-SPV.

Contactpersoon: Bestuur (zie contact ).

top


Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Het bestuur heeft een database ingesteld waar SPV-en zich kunnen inschrijven bij activiteiten als POH-GGZ. Op deze manier is er een platform om relevante informatie uit te wisselen.

Link naar de database POH-GGZ

Aandachtsfunctionaris bestuur is: Nandl Lokhorst.
top


Commissie studiemiddagen

Het organiseren en initiëren van de halfjaarlijkse landelijke studiebijeenkomsten voor leden, donateurs en belangstellenden.

Commissieleden zijn: zie contact
top


Regionale contactpersonen

Contactpersonen in de regio's organiseren regionale bijeenkomsten.
Het centrale doel is Ontmoeting en kennisoverdracht
De SPV regiobijeenkomsten zijn:Ontmoetingsplekken ‘dicht bij huis’ voor spv-en en voor andere professionals die staan voor het sociaal psychiatrisch gedachtegoed

  • Een gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen en om collega's eens in een informele sfeer te ontmoeten
  • Een ‘kweekvijver’/leeromgeving voor spv-en in het geven van presentaties/lezingen
  • Bedoeld om betrokkenheid van spv-en te vergroten voor landelijke ontwikkelingen

Voorbeelden van deze bijeenkomsten zijn te bekijken bij regionale studiemiddag
top


Project expertise database

Leden die op basis van hun expertise een bijdrage willen leveren, adviserend of participerend, kunnen zich inschrijven in een daarvoor ingestelde database.
Het bestuur weet zo welke leden we kunnen benaderen om ons te informeren en waar mogelijk te participeren in bijvoorbeeld een werkgroep, project of klankbordgroep.
We nodigen je dan ook uit om je in te schrijven in deze database, ook wanneer je minder
ervaring hebt maar wel geïnteresseerd bent in het betreffende onderwerp.

Link naar de expertise database

Beheer namens bestuur: Frans van Vugt.
top


 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16