home

Onderzoek Crisisdiensten

23 december 2004

De werkgroep Acute Psychiatrie van de NVSPV heeft in 2004 een onderzoek gedaan naar de crisisdiensten in Nederland. Hiermee hoopt de werkgroep antwoord te geven op vragen uit het veld en van verschillende belangen organisaties die betrokken zijn bij de acute psychiatrie. Verder worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt als input voor de werkgroep.

Niet alle vragen uit het onderzoek zijn opgenomen in deze samenvatting omdat achteraf gezien sommige vragen niet duidelijk genoeg gesteld waren en dat sommige antwoorden te onvolledig waren.

Algemene informatie
Ruim 70 % van alle crisisdiensten, 48 stuks, heeft deelgenomen aan het onderzoek van de werkgroep. Deze diensten beslaan ruim tweederde van Nederland in de diverse regio’s en tezamen hebben ze de zorg over ruim10 miljoen inwoners.

Kerndisciplines crisisdiensten

In alle crisisdiensten van Nederland, die mee hebben gedaan aan het onderzoek, zijn SPV-en operationeel in de crisisdienst. Voor een specifieke weergave van de verhouding van verschillende disciplines en de plaats in de crisisdienst de volgende tabel:

Discipline
in de crisisdienst
Percentage crisisdiensten in voorwacht Percentage crisisdiensten in achterwacht Totaal aantal personen werkzaam in de crisisdiensten Onderling percentage
SPV 95 % 4 % 560 55 %
MW 30 % 10 % 21 2 %
Psycholoog 22 % 2 % 23 2 %
Algemeen arts 37,5 % 48 % 137 13 %
Psychiater 42 % 96 % 286 28 %
Totalen  1027 100 %

69 % Van de voorwachten gaat in eerste instantie alleen op pad. Deze gegevens zijn niet uit te splitsen naar discipline.
Tevens geeft 69% van de respondenten aan dat na de eerste beoordeling de achterwacht wordt ingeschakeld. Of het inschakelen van de achterwacht. betekent dat deze ter plaatse komt of telefonisch wordt geraadpleegd is onbekend.
De gegevens zijn niet te herleiden naar omvang contract-uren per dienst of discipline.

Doelgroep crisisdiensten
4 Crisisdiensten richten zich op een specifieke doelgroep te weten  jeugd , asielzoekers. Maar ruim 90% van alle crisisdiensten zijn gericht op zowel jeugd volwassenen en ouderen.

Organisatie
35 % Van de crisisdiensten hebben een regeling getroffen waarin een reserve of stand-by ingeschakeld kan worden bij overschrijding van arbeidstijden uren of extra drukte. Een extra voorwacht kan ingeschakeld worden en is daarvoor ingeroosterd.
56% Van alle crisisdiensten heeft een aparte crisisdienst of crisisteam. Bij 19 % van de respondenten zijn de medewerkers fulltime ingezet in de crisisdienst.
8% Hebben buiten kantoor uren een aparte crisisdiensten en werken binnen kantooruren geïntegreerd.
6% Hebben tijdens kantoor uren een aparte crisisdienst en buiten kantoor uren participeren alle SPV in de 24uur dienst.
Op één crisisdienst na hebben alle voorwachten een eigen mobiletelefoon ter beschikking. Op twee diensten na hebben alle achterwachten een mobiele telefoon ter beschikking in de 24uursdienst.
70% Van de voorwachten hebben een kilometer vergoeding en rijden in een eigen auto. 25 % Maken gebruik van een dienst auto. 5 % Hebben een combinatie van eigen vervoer een taxi en of een dienstauto.
58% Van de crisisdiensten hebben de directe bevoegdheid om mensen op te kunnen nemen op ”eigen” crisisbedden. Alle diensten hebben een vorm van structureel overleg waarvan werkoverleg en intervisie het meest voorkomen.

Netwerk

75% Van de crisisdiensten heeft structureel overleg met de politie.
80% Van de crisisdiensten hebben structureel overleg met de huisartsen.
10% Van de crisisdiensten heeft structureel overleg met AMW,CAD,GGD en RVK.
Ruim 80% van de diensten participeren in de  OGGZ.
Ruim 80% van de diensten participeren in de rampen opvang.

Medicatie
92% Van de diensten zorgen ervoor dat de voorwacht medicatie bij zich heeft.
38% Van de crisisdiensten hebben een medicatie protocol.

Rapportage
Alle diensten doen verslag van de crisisdienst contacten en 27 % van alle diensten zijn aan gesloten op een elektronisch patiënten dossier.
Alle verwijzers worden op de hoogte gebracht van de bevindingen en interventies van de crisisdienst. Dit gebeurt zowel telefonisch als schriftelijk.

Inschaling SPV

 FWG inschaling SPV   Absolute aantallen   Functieomschrijving 
 Crisisfunctie 
50 0  
55 16 6
55 + 60 5 2
60 23 19
60 + 65 1 1
Geen opgave 3  
 Totaal respondenten  48  

Uit deze tabel is te lezen dat 28 van de crisisdiensten SPV-en in FWG 60 plaatsen, dat is 62% van de respondenten die een opgave hebben gedaan. ((5+23)/(48-3)*100=62%). Crisisdiensten met een functieomschrijving voor crisisdiensten waarderen het meest op FWG 60.
Bij 1 crisisdienst is FWG 55 gekoppeld aan een functieomschrijving van verpleegkundige en wordt SPV niet genoemd.
Twee crisisdiensten hebben een bezwaarprocedure lopen tegen FWG 55, waarvan in 1 geval intussen gunstig is beslist voor FWG 60.

Bijscholing
19% Van alle diensten doen niet aan specifieke bijscholing voor de medewerkers van de crisisdiensten de medewerkers zijn dan alleen aan gewezen op  het werkoverleg.
25% Van de crisisdiensten krijgen geen budget voor bijscholings activiteiten. In een aantal gevallen hebben ze wel een andere 'interne' vorm van bijscholing.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16